Personuppgiftspolicy

 

Lagring av personuppgifter på by Erik Grödahl

Integritetspolicy

När du handlar från vår webbutik lämnar du ifrån dig information om dig själv,var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar.

Din personliga integritet är väldigt viktig för oss och du kan alltid känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad vi registrerar när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa uppgifter enligt gällande lagstiftning.

Med denna Integritetspolicy vill vi informera dig hur vi hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när vi (Zero Dosage AB, org nr. 559205-8415) tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp, vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Erik Grödahl, Kustlandsvägen 8, 944 94 Jävrebyn. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling av uppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor, bevaka leveranser eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

Informationen som samlas in från dig vid köp av varor krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Varför behandlar vi uppgifter

• För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund: genomförande av köp, utskickande av varor, fakturering och betalning, och tillhandahålla support.

• För att kunna ge kundservice, svara på dina frågor, rätta felaktiga uppgifter.

• För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.

• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.

• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm.

Vilka uppgifter lagrar vi

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:
• För och efternamn
• Personnummer/organisationsnummer
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• IP adress och information om din användning av vår webbplats

Rättsliga grunder & lagringstider

För att kunna administrera och hantera dina köp, ge support, leverera våra ordrar samt. hantera reklamationer sparar vi i kundregistret:
• Namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, inloggningsinformation.
• Information om köpta varor
• Betalreferens

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren, konsumentköplagen, distanshandelslagen.
Lagringstid: tre år efter ditt sista köp.

För att kunna följa gällande lag (exempelvis bokföringslagen) sparar vi i orderregistret:

• Namn, adress, personnummer, telefonnummer samt e-post
• Betalreferens
• Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: bokföringslagen.
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag.

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i nyhetsbrevsregistret:
• Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Geografisk information
Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
Lagringstid: tre år efter du senast köpte något

Hur vi skyddar dina uppgifter
När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:
• Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
• Vi lånar inte ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några av dina personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
• Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vem kan vi lämna ut dina uppgifter till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi lagrar om dig och hur vi behandlar dessa.

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

Du kan maila till: erik@grodahl.se

Zero Dosage AB
Hampas gränd 10
94152 Piteå

Du har även rätt att lämna eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av dina personuppgifter eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.